Hình ảnh thực tế các dự án Song Thao Motar ghi nhận

Một số hình ảnh sản xuất cung cấp vữa khô trộn sẵn phong cách chuyên nghiệp nhất Miền Bắc hiện nay Song Thao Motar ghi nhận. Tự động hóa từ sản xuất - vận chuyển - cấp đến công trình - vận chuyển lên các sàn thi công